התדר

לתדר האלכסנדרוני יש בעיני שתי איכויות מרכזיות. האיכות הראשונה היא איכות של פשטות וסדר. אני מעריך את האיכות הזאת. אני נוכח שוב ושוב עד כמה היא אפקטיבית. כמה עוצמה יש באיכות הפשוטה הזאת. האיכות השניה, נעלה יותר, נדירה יותר, היא איכות של חופש. את האיכות הזאת אני אוהב.

מעל הכל, בשבילי, התדר האלכסנדרוני הוא תדר של חופש.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>