מבין דברים לאט

בתקופות שאני מעט מאוכזב מקצב ההתקדמות שלי בעבודה עם הטכניקה אני מזכיר לעצמי שטכניקת אלכסנדר היא טכניקה שמבינים בה דברים לאט או שלא מבינים בכלל.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>